Minicart 0

Du har ingen produkter i handlekurven.

Salgs og leveringsbetingelser for Dental Sør AS

Herunder kalt DS

1.             Gyldighet

Alle kjøp fra DS ansees som avtale mellom profesjonelle aktører og disse salgsbetingelsene gjelder for et hvert salg av varer og tjenester fra DS med mindre andre betingelser er skriftlig avtalt. Ved bestilling (muntlig/skriftlig/elektronisk) anses kjøperen å ha godtatt salgs og leveringsbetingelsene. Gyldig avtale foreligger ikke før DS har bekreftet bestillingen.

2.             Priser

Alle priser er oppgitt inklusive mva. Unntak er tilbud, ordre og faktura formular, hvor ordrelinjer er eks.mva mens mva og totalt ordrebeløp inkl.mva er spesifisert. DS sin transport/ forsendelse av varer fra lager til kjøper, betales av kjøper. DS kan endre priser, ved endringer i leverandørpris, toll og avgifter, samt valutakurser i perioden fra bestilling til levering/ montering finner sted. DS viderefakturerer faktiske fraktkostnader. Klage på faktura vedrørende pris, rabatt, kvantum, forfall eller andre forhold må fremmes så snart som mulig. Retten til å klage på faktura bortfaller uansett ved fakturaforfall dersom det ikke kan godgjøres at fakturaen ikke er mottatt innen den tid.

3.             Betalingsbetingelser

Kjøpesummen forfaller til betaling i henhold til faktura. Betaling skal skje 10 dager etter fakturadato, hvis ikke annet er skriftlig avtalt.
Etter forfall beregnes forsinkelsesrenter etter den til enhver tid gjeldende maksimal sats angitt av myndigheter. (12,5% p.a. per januar 2024)
Finansiering må være godkjent og ugjenkallelig før utstyrsbestilling, leveranse og montering kan igangsettes.

4.             Leveringsbetingelser

Varen leveres fra DS lager og eller direkte fra produsent via transportør eller DS. Varene ekspederes fortløpende og eventuell rest noteres og ettersendes så snart de er mottatt fra leverandør for DS regning. Ved forsendelse av varen via utenforstående transportør er kjøper ansvarlig for varen når den er kvittert mottatt. Ved større vareleveringer hvor det er avtalt montering ved DS teknikere er kjøper ansvarlig for at varen er lagret innendørs og i samme plan som monteringsstedet. DS forbeholder seg retten til å belaste ekstra monteringskostnader dersom ekstra bærehjelp må medbringes. Det oppgitte leveringstidspunktet er veiledende. Ved vesentlige endringer i leveringstidspunktet skal DS varsle kjøper. Dersom varen skal sendes kjøper skal denne angi nøyaktig hvor varen skal leveres.

5.             Montering og avfallshåndtering

Montering er å forstå på ferdige, forskriftsmessige og fagmessig utført rør- og elektriske installasjoner og på tilstrekkelige gulv-, tak- og veggfester. Den elektriske installasjonen forutsettes å ha tilstrekkelig tverrsnitt og forskriftsmessig overgangsmotstand mot jord. Kostnader i forbindelse med flytting av rør opplegg og elektriske installasjon før montering bæres av kunden og inngår ikke i avtalt montering såfremt dette ikke fremgår særskilt av kjøpekontrakt eller ordrebekreftelse. Ventetid forårsaket av flytting av rør opplegg og eller elektrisk installasjon utført av andre håndverkere blir belastet som tillegg til monteringskostnad. Kostnader i forbindelse med montering, demontering, pakking og bort-kjøring av demontert utstyr og emballasje kommer i tillegg. Før montering av røntgenutstyr, skal kjøper ha sørget for ledig plass og stikkontakter til røntgen og datautrustningen. Data og nettverk skal være klargjort og tilrettelagt for montering av bestilt utstyr før tekniker kommer. Arbeid utover det som er skriftlig avtalt, blir fakturert etter DS til enhver tid gjeldende satser. Hvis ikke annet er avtalt skal DS forestå installasjon og igangkjøring av utstyret. Hvis kjøperen ønsker andre til å utføre monteringen, skal denne montøren/teknikeren være forhåndsgodkjent av DS for at garantien skal være gyldig.
Alt utstyr vi leverer og avfall i forbindelse med dette, skal leveres til godkjente avfallsdepoter. Les mer på Lovdata for utfyllende info: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-01-930/KAPITTEL_1#KAPITTEL_1.

6.             Garanti

DS garanterer varen mot fabrikasjonsfeil i henhold til fabrikantens garantibestemmelser. Forøvrig gjelder pkt. 7. Garantitiden er normalt 1 år fra leveringsdato og faktura gjelder som garantiseddel. Enkelte produkt kan ha avvikende garantitid. Det gis normalt ingen garanti på brukt utstyr med mindre annet er skriftlig avtalt. Garanti gjelder kun ved montering utført av tekniker som er forhåndsgodkjent av DS.

7.             Reklamasjoner og mangler

Kjøper plikter å kontrollere forsendelsen og varen for skader ved mottagelse, samt å sjekke at sendingen er fulltallig. Ved avvik i antall eller skader må det gjøres anmerkinger om dette i transportdokumentet og DS informeres om forholdet så fort som mulig. Mangler på utstyret, som først kan oppdages etter montering og testing, må reklameres straks de er konstatert. Retten til å gjøre mangelen gjeldende bortfaller uansett hvis ikke kjøper innen 7 dager etter levering har reklamert på mangelen. Ved mangler som kan tilbakeføres til DS og som forelå på leveringstidspunktet, vil DS etter egen vurdering og for egne kostnad rette, foreta omlevering eller gi prisavslag. Utover dette kan kjøper ikke gjøre misligholdsbeføyelser gjeldende.

8.             Retur/ Annullasjon/ Overdragelse

Retur av kjøpt vare kan bare finne sted med DS samtykke og det vil bli trukket 20 % returgebyr. Varen skal returneres i original forpakning for kjøpers regning. Manglende forpakning eller ikke komplette varer debiteres særskilt. Varen må være forsvarlig emballert ved retur til DS. Varer som ikke står i DS standard sortiment anses som spesialbestilte varer og tas derfor ikke i retur. Ved retur av varer til DS, skal kopi av faktura / følgeseddel vedlegges. Ved kansellering av ordre/ avtale vil 10 % av kontraktsummen bli fakturert. Rettigheter og plikter etter denne avtale kan ikke overdras til tredjemann uten annen parts skriftlige samtykke.

9.             Tekniske opplysninger

Tekniske opplysninger angitt i brosjyrer eller annet reklamemateriell, tjener bare som veiledning og må ikke oppfattes som endelige og bindene. Dersom tilsvarende opplysninger er tatt med i ordrebekreftelsen eller annet avtaledokument, anses det for å være bindene. Tekniske opplysninger som er oppgitt av kjøper eller andre på vegne av kjøper ansees som bindene. Kostnader som påløper dersom disse opplysningene ikke stemmer er kjøpers ansvar. Endringer av kravspesifikasjoner, leveringsomfang, leveringssted, leveringstid må avtales med DS og det påhviler kjøper å dekke eventuelle merkostnader ved endringer. Kjøper har ansvar for at bygg, elektrisk anlegg, vann, varme og sanitær og evt skjerming for stråling er forskriftsmessig.

10.           Konsulenttjenester

Som konsulenttjenester regnes tjenester DS yter som for eksempel, men ikke begrenset til, taksering, planlegging, for-prosjekt, prosjektstyring, HMS-evaluering, utarbeidelse av arbeidstegninger, deltagelse på bygg-møter, bistand til utsmykning og interiørvalg osv. Konsulenttjenester faktureres etter medgått tid og påløpte kostnader som for eksempel reise, overnatting og diett.

11.           Ansvarsbegrensning ved konsulenttjenester

DS utfører konsulenttjenestene med bakgrunn i den informasjon kjøper stiller tilgjengelig. Kjøper må derfor gi alle nødvendige opplysninger og fremlegge tilstrekkelig skriftlig materiale for gjennomføring av tjenesten. DS kan ikke stilles til ansvar for konsekvenser av mangelfull eller feil informasjon fra kjøper eller tredjepart. Under enhver omstendighet fraskriver vi oss ansvaret for tapt arbeidsfortjeneste, merkostnader ved innredningsarbeider, bygningsskader og andre indirekte skader som måtte oppstå ved, eller som følge av konsulenttjenesten.

12.           Salgspant og forsikring

DS har salgspant i de leverte varene inntil kjøpesummen med tillegg av eventuelle renter og omkostninger er betalt. Det vises til pantelovens § 3-14 til 3-22 inntil så er skjedd har ikke kjøper rett til å pantsette, selge eller på annen måte overdra varen fra den oppgitte vareadresse uten DS skriftlige samtykke. Kjøper forplikter seg ellers til å behandle salgspantbeheftede varer med tilbørlig aktsomhet og holde disse forsikret i tilfelle tap eller skade. DS holder utstyret forsikret inntil det er levert til avtalt adresse, signert fraktbrev regnes som dokumentasjon på leveranse. Etter at utstyret er levert overtar kunden ansvar for utstyret selv om det ikke er ferdig montert.

13.           Erstatningsansvar

Et eventuelt erstatningsansvar for DS skal uansett beregnes til kun å omfatte direkte dokumenterte tap som skyldes uaktsomhet hos DS. Erstatningsansvaret omfatter ikke følgetap eller indirekte tap, så som bortfall av produksjon eller omsetning, tap av fortjeneste ved videresalg eller noen annen form for konsekvenstap. Uansett, er ansvaret oppad begrenset til den leverte varens verdi. DS har intet ansvar for eventuelle tap av data, ved installasjon / modifikasjon på data / nettverk. Det er kundens ansvar å sørge for å ha en oppdatert sikkerhetskopi av data.

14.           Tvister

Tvister under denne avtalen skal partene så vidt mulig søke løst ved forhandlinger. Dersom slike forhandlinger ikke fører frem, kan hver av partene forlange saken avgjort med endelig virkning i henhold til norsk rett ved norske domstoler. Kristiansand byrett vedtas som verneting.

15.           Endringer

DS forbeholder seg retten til å endre salgsbetingelsene fortløpende.

 

Mandal, Jan 2024